سس مهرام 240 گرم
6,200 تومان
closeسس مهرام 240 گرم
سس فرانسوی مهرام 440 گرم
8,300 تومان
closeسس فرانسوی مهرام 440 گرم
سس هزار جزیره مهرام - 450 گرم
9,800 تومان
closeسس هزار جزیره مهرام - 450 گرم
سس خردل دیجونیز بهروز - 270 گرم
7,200 تومان
closeسس خردل دیجونیز بهروز - 270 گرم
سس گوجه فرنگی تند بهروز - 410 گرم
8,500 تومان
closeسس گوجه فرنگی تند بهروز - 410 گرم
سس مایونز دلپذیر - 454 گرم
9,500 تومان
closeسس مایونز دلپذیر - 454 گرم
سس خیار و سیر بهروز - 440 گرم
10,300 تومان
closeسس خیار و سیر بهروز - 440 گرم
سس الویه مهرام - 640 گرم
16,000 تومان
closeسس الویه مهرام - 640 گرم
سس مایونز مهرام - 630 گرم
14,500 تومان
closeسس مایونز مهرام - 630 گرم
سس گوجه فرنگی مهرام - 485 گرم
9,800 تومان
closeسس گوجه فرنگی مهرام - 485 گرم
سس گوجه فرنگی مهرام - 670 گرم
13,500 تومان
closeسس گوجه فرنگی مهرام - 670 گرم
سس هزار جزیره بهروز - 440 گرم
8,900 تومان
closeسس هزار جزیره بهروز - 440 گرم
سس ماست بهروز - 440 گرم
9,950 تومان
closeسس ماست بهروز - 440 گرم
سس گوجه فرنگی تند مهرام - 400 گرم
8,800 تومان
closeسس گوجه فرنگی تند مهرام - 400 گرم
سس مایونز بهروز - 900 گرم
17,400 تومان
closeسس مایونز بهروز - 900 گرم
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما